მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


რეალურ დროში პჯრ-ს სისტემა 7900HT FAST Real-Time PCR System

რეალურ დროში პჯრ-ს ჩასატარებელი დიდი წარმადობის სისტემა. ფლუორესცენციის მისაღებად ხელსაწყოში გამოყენებულია არგონ-იონურ ლაზერზე დაფუძნებული ახალი ტექნოლოგია.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

გათვალისწინებულია ნიმუშების რობოტიზებული ავტომატური ჩატვირთვა Zimark Twister-ის საშუალებით. ამის შედეგად სისტემას შეუძლია 24 საათის განმავლობაში გაანალიზოს 5000-მდე ნიმუში ოპერატორის დახმარების გარეშე. ხელსაწყოს აქვს აგრეთვე შტრიხ-კოდების წამკითხველი. რეაგენტებისა და ნიმუშების სპეციალური დამჭერი აადვილებს ავტომატურ ჩატვირთვას.

 

შეუძლია მუშაობა ნებისმიერი ფლუორესენციული საღებავით, რომელთა ემისიის სპექტრი მდებარეობს 50-660 ნმ-ს ფარგლებში.

 

თბური ბლოკების არჩევანი:
- ბლოკი 96 ნიმუშზე პჯრ-ს სტანდარტული რეჟიმისათვის
- ბლოკი 96 ნიმუშზე პჯრ-ს სწრაფი რეჟიმისათვის
- ბლოკი 384 ნიმუშზე პჯრ-ს სტანდარტული რეჟიმისათვის
- ბლოკი გამდინარე ფირფიტების გამოსაყენებლად

 

მოდელში გამოყენებულია სხვადასხვა ზომის სინჯარები და პლანშეტები: 0.2 ან 0.1 მლ დაყოფილი სინჯარები ოპტიკური ხუფებით, 96 და 384-ფოსოიანი პლანშეტები ოპტიკური აფსკებით. რეაქციის უდიდესი მოცულობაა 100 მკლ, უმცირესი - 2 მკლ (გამდინარე ფირფიტების გამოყენების დროს).

ტექნიკური მახასიათებლები:

თერმოციკლირების სისტემა- პელტიეს ელემენტებზე

ბლოკი ნიმუშებისათვის- 96/384 ფოსოდა გამდინარე პლანშეტები

სარეაქციო ნარევისმოცულობა- 1-100 მკლ

თერმოციკლირების სიჩქარე- სწრაფი რეჟიმი - +/-3.0°C/წმ

                                            - სტანდარტული რეჟიმი - +/-1.6°C/წმ

ბლოკისგათბობის/გაგრილებისსიჩქარე- 4.8°C/წმ

ტემპერატურა- 4°C - 100°C

ტემპერატურის დაცვისსიზუსტე- +/-0.25°C

ტემპერატურის დაცვისთანაბრობა - +/-0.50°C

ოპტიკურისისტემა- 488 ნმ არგონ-იონური ლაზერი

ფლუორესცენციული საღებავები- SYBR® Green I, FAM™, VIC™, JOE™, NED™, ROX™, TAMRA™, TET™

პასიურირეფერენსულისაღებავი- ROX™

მონაცემთაშეგროვება- ყველა ფილტრებიდან თითოეულიფოსოსათვის პლანშეტისდადგენილისქემის შესაბამისად

რაოდენობრივიპჯრ-ს დრო - სწრაფი - <40 წუთი

                                                    - სტანდარტული - <2 საათი

 

სისტემისსამუშაო მახასიათებლები:

დინამიურირიგი- 9-ხაზიანი

მგრძობიარობა- გენომური დნმ-ს RNase P გენის10 საწყისიასლი30 მკლსარეაქციონარევში

სიზუსტე - 5000-დან10000-მდე ასლი99.7% სიზუსტით

 

პროგრამულიუზრუნველყოფამუშაობსWindows XP-ზე დაიძლევასაშუალებას:

- შევიყვანოთექსპერიმენტის პარამეტრები

- გამოვსახოთრეაქციისპროდუქტისდაგროვების მრუდები რეალურდროში;

- დავაყენოთსაბაზო ხაზიდაზღვრულიციკლიავტომატურადანხელით

- შევაფასოთდნმ-ს/რნმ-ს აბსოლუტურირაოდენობარამდენიმესაკალიბრო მრუდის ერთდროული ანალიზის დროს

- მოვამზადოთპრაიმერებიდაზონდებისაგანგებოპროგრამულიმოდულისგამოყენებით

- შევამოწმოთმოწყობილობისპარამეტრები

 

სად გამოიყენება:

- ნუკლეინმჟავას აბსოლუტური რაოდენობრივიგანსაზღვრა

- პათოგენებისდაგმო-ს რაოდენობრივი შეფასება  

- გენური ექსპრესია

- ერთნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმები(SNP)

-  ვირუსულიდაბაქტერიულიდაავადებები

- გენებისასლები

-  ალელებისდისკრიმინაცია

- გენეტიკურიცვლილებებითგამოწვეულიდაავადებები 

 

მოწყობილობის ზომები:

ავტომატური მოწყობილობით

სიგანე- 125სმ

სიმაღლე- 64სმ

სიგრძე- 84სმ

წონა- 114კგ

ავტომატური მოწყობილობის გარეშე

სიგანე- 72სმ

სიმაღლე- 64სმ

სიგრძე- 84სმ

წონა- 82კგ

©2014 ABM MEDICAL LTD