მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


რეალურ დროში პჯრ-ს სისტემა 7500 Real Time PCR System

რეალურ დროში პჯრ-ს ჩასატარებელი მრავალმიზნობრივი სისტემა, რომელიც საუკეთესო შედეგების მიღების საშუალებას იძლევა. აქვს საგანგებო პროგრამული უზრუნველყოფა მრავალფეროვანი სამეცნიერო-კვლევითი ამოცანების გადასაწყვეტად. შეიძლება დაემატოს სწრაფი თერმოციკლირების აღჭურვილობა.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

                                                                

 

5-არხიანი ამომცნობის საშუალებით სისტემა წყვეტს მრავალ სხვადასხვა ამოცანას. წინა დაფაზე ნათებით გამოისახება ხელსაწყოს სამუშაო მდგომარეობა. პლანშეტის ჩატვირთვის მექანიზმში გათვალისწინებულია განსაკუთრებული მდგომარეობა ბლოკის გასაწმენდად.მოდელსაქვსუძრავიოპტიკამოძრავინაწილების გარეშე. საღებავებისათვის გაზრდილია მგრძნობიარობა სპექტრის წითელ უბანში.


სახარჯი მასალები:

- 96-ფოსოიანი პლანშეტები(0.2 მლ) ოპტიკურიაფსკით

- 96-ფოსოიანი პლანშეტები(0.2 მლ) ოპტიკურიხუფებით

- სინჯარის დაყოფა 8 სინჯარად(0.2 მლ) ოპტიკურიხუფებით

 

ტექნიკური მახასიათებლები:

თერმოციკლირების სისტემა- პელტიეს ელემენტებზე

ბლოკი ნიმუშებისათვის- 96 ფოსო

სარეაქციო ნარევისმოცულობა- 20-100 მკლ

თერმოციკლირების სიჩქარე- +/- 1.6°C /წმ

ტემპერატურა- 4°C - 100°C

ბლოკისგათბობის/გაგრილებისსიჩქარე- 2.5°C /წმ

ტემპერატურის დაცვისსიზუსტე- +/-0.25 °C

ტემპერატურის დაცვისთანაბრობა - + / -0/50°C

ოპტიკურისისტემა- ვოლფრამ-ჰალოგენისნათურა, CCD კამერა

ფლუორესცენციული საღებავები- SYBR® Green I, FAM™, VIC™, JOE™, NED™, TAMRA™, ROX™, Texas Red®, Cy3™, Cy5™

პასიურირეფერენსულისაღებავი- ROX™

მონაცემთაშეგროვება- ყველა ფილტრებიდან თითოეულიფოსოსათვის პლანშეტისდადგენილისქემის შესაბამისად

რაოდენობრივიპჯრ-ს დრო - <2 საათი

 

სისტემისსამუშაო მახასიათებლები:

დინამიურირიგი- 9-ხაზიანი

მგრძობიარობა- ადამიანის გენომური დნმ-ს RNase P გენის1 საწყისიასლი

სიზუსტე -  5000-დან10000-მდე ასლი99.7% სიზუსტით

 

პროგრამულიუზრუნველყოფა:

• სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა (SDS System Software)

• პროგრამის დანართებში შედის: აბსოლუტური რაოდენობრივი ანალიზი (AQ - bAbsolute Quantification), შედარებითი რაოდენობრივი ანალიზი (RQ - Relative Quantification), ალელური გაყოფა (AD - Allelic Disrimination) და პლუს/მინუს ანალიზები (Plus/Minus or Presence/Adsence Assays)

• Primer Express Software - პრაიმერებისა და სინჯების შესაქმნელი პროგრამული უზრუნველყოფა

 

პროგრამულიუზრუნველყოფამუშაობსWindows XP-ზე დაიძლევასაშუალებას:

- შევიყვანოთექსპერიმენტის პარამეტრები

- გამოვსახოთრეაქციისპროდუქტისდაგროვების მრუდები რეალურდროში;

- დავაყენოთსაბაზო ხაზიდაზღვრულიციკლიავტომატურადანხელით

- შევაფასოთდნმ-ს/რნმ-ს აბსოლუტურირაოდენობარამდენიმესაკალიბრო მრუდის ერთდროული ანალიზის დროს

- შევამოწმოთმოწყობილობისპარამეტრები

 

მომხმარებლისსურვილითსისტემას მოჰყვება მაგიდის ან პორტატული კომპიუტერი (|Notebook)

 

სად გამოიყენება:

- ნუკლეინმჟავას აბსოლუტური რაოდენობრივიგანსაზღვრა

- პათოგენებისდაგმო-ს რაოდენობრივი შეფასება  

- გენური ექსპრესია

- ერთნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმები(SNP)

-  ვირუსულიდაბაქტერიულიდაავადებები

- გენებისასლები

- ალელებისდისკრიმინაცია

- გენეტიკურიცვლილებებითგამოწვეულიდაავადებები 

 

მოწყობილობის ზომები:

სიგანე- 34 სმ

სიმაღლე- 49 სმ

სიგრძე- 45 სმ

წონა-34კგ

©2014 ABM MEDICAL LTD