მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


სინჯების მომზადების ავტომატური სადგური MagMAX™ Express-24

მაგნიტური ნაწილაკების საშუალებით ნუკლეინმჟავების გამოყოფისა და გაწმენდის საუკეთესო სისტემა მცირე ლაბორატორიებისთვის.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

MagMAX Express ხელსაწყოსმუშაობაეფუძნებანუკლეინმჟავებისშერჩევითშთანთქმასმაგნიტურინაწილაკებისზედაპირზე. ლიზისისჩატარებისშემდეგდნმ/რნმ-სმოლეკულებიგანსაკუთრებულბუფერულპირობებშითავსიყრისმაგნიტურინაწილაკებისზედაპირზე. ესსაშუალებასიძლევაგამოიყოსნუკლეინმჟავები უჯრედისსხვაკომპონენტებისაგანგამოსარეცხიხნარისშემცველახალფოსოშიგადატანით. რამდენიმეგამორეცხვისშემდეგმაგნიტურინაწილაკებისზედაპირზეთავმოყრილინუკლეინმჟავებიგადააქვთგამოსარეცხხსნარში, სადაცხდებანუკლეინმჟავებისხსნარშიგადასვლადამაგნიტურინაწილაკებისმოშორება.


მაგნიტური ნაწილაკების ფოსოდან ფოსოში გადატანა ხდება მაგნიტური ღეროებით, რომლებიც დაფარულია ერთჯერადი პლასტიკური ბუნიკებით. რადგან ხელსაწყოს მუშაობის დროს არ  ხდება პიპეტირება და სითხეების  გადატანა, ამიტომ მომიჯნავე ფოსოებს შორის ურთიერთდაბინძურების ალბათობა სხვა ასეთივე ხელსაწყოების უმრავლესობასთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებია.
კომპანიამ შეიმუშავა და დანერგა მრავალი სხვადასხვა ნიმუშიდან დნმ-სა და რნმ-ს გამოსაყოფი კომპლექტები:
- MagMAX™ Viral RNA Isolation Kits
- MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit
- MagMAX™ AI/ND Viral RNA Isolation Kits

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:
• ნუკლეინმჟავას გამოყოფა - მაგნიტური ნაწილაკები
• ნიმუშის მოცულობა - 20-200 მკლ 
• ნიმუშების რაოდენობა - 2х12
• ნაწილაკების შეკრების ეფექტურობა - >99%
• ნაწილაკების ოპტიმალური ზომა - 0.5 - 10 მკმ
• მაგნიტური ღეროების ზომა - 2х12
• მაგნიტური ღეროების ერთჯერადი ბუნიკები - 2х12
• თბური ბლოკი - ოთახის ტემპერატურა
• ზომები - 30x30x30 სმ
• წონა - ~12 კგ

სისტემა პროგრამულად  მოსახერხებელი და ადვილი სამართავია.

უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია:
http://marketing.appliedbiosystems.com/mk/get/MAGMAX_LANDING

 

 

©2014 ABM MEDICAL LTD