მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


რეალურ დროში პჯრ-ს სისტემა 7300 Real Time PCR System

განსაკუთრებული შეთავაზება პატარა ლაბორატორიებისთვის - ხელსაწყო 4-არხიანი ამომცნობით ყოველდღიური ჩვეულებრივი ანალიზებისათვის ხელსაყრელ ფასად. აგზნების წყაროა გახანგრძლივებული მუშაობის ვოლფრამ-ჰალოგენური ნათურა.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

წინა დაფაზე აქვს ხელსაწყოს სამუშაო მდგომარეობის მაჩვენებელი. არისმცირეზომის. პლანშეტის ჩატვირთვის მექანიზმში გათვალისწინებულია განსაკუთრებული მდგომარეობა ბლოკის გასაწმენდად.მოდელსაქვსუძრავიოპტიკამოძრავინაწილების გარეშე.

 

სახარჯი მასალები:

- 96-ფოსოიანიპლანშეტები(0.2 მლ) ოპტიკურიაფსკით

- 96-ფოსოიანიპლანშეტები(0.2 მლ) ოპტიკურიხუფებით

- სინჯარის დაყოფა8 სინჯარად(0.2 მლ) ოპტიკურიხუფებით

 

ტექნიკური მახასიათებლები:

თერმოციკლირების სისტემა- პელტიეს ელემენტებზე

ბლოკინიმუშებისათვის- 96 ფოსო

სარეაქციო ნარევისმოცულობა- 20-100 მკლ

თერმოციკლირების სიჩქარე- +/-1.1°C/წმ

ტემპერატურა- 4°C -100°C

ბლოკისგათბობის/გაგრილებისსიჩქარე- 1.6°C/წმ

ტემპერატურისდაცვისსიზუსტე- +/-0.2°C

ტემპერატურისდაცვისთანაბრობა- +/-0.50°C

ოპტიკურისისტემა- ვოლფრამ-ჰალოგენისნათურა, CCD კამერა

ფლუორესცენციული საღებავები- SYBR® Green I, FAM™, VIC™, JOE™, NED™, TAMRA™, ROX™

პასიურირეფერენსულისაღებავი- ROX™

მონაცემთაშეგროვება- ყველა ფილტრებიდანთითოეულიფოსოსათვის პლანშეტისდადგენილისქემის შესაბამისად

რაოდენობრივიპჯრ-ს დრო - <2საათი

 

სისტემისსამუშაო მახასიათებლები:

დინამიურირიგი- 9-ხაზიანი

მგრძობიარობა- გენომური დნმ-ს RNase P გენის10 საწყისიასლი30 მკლსარეაქციონარევში

სიზუსტე- 5000-დან10000-მდეასლი99.7% სიზუსტით

 

პროგრამულიუზრუნველყოფამუშაობსWindows XP-ზედაიძლევასაშუალებას:

- შევიყვანოთექსპერიმენტის პარამეტრები

- გამოვსახოთრეაქციისპროდუქტისდაგროვების მრუდები რეალურდროში;

- დავაყენოთსაბაზო ხაზიდაზღვრულიციკლიავტომატურადანხელით

- შევაფასოთდნმ-ს/რნმ-ს აბსოლუტურირაოდენობარამდენიმესაკალიბრო მრუდის ერთდროული ანალიზის დროს

- მოვამზადოთპრაიმერებიდაზონდებისაგანგებოპროგრამულიმოდულისგამოყენებით

- შევამოწმოთმოწყობილობისპარამეტრები

 

მომხმარებლისსურვილითსისტემას მოჰყვება მაგიდის ან პორტატული კომპიუტერი (|Notebook)

 

სად გამოიყენება:

- ნუკლეინმჟავას აბსოლუტური რაოდენობრივიგანსაზღვრა

- პათოგენებისდაგმო-ს რაოდენობრივი შეფასება  

- გენური ექსპრესია

- ერთნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმები(SNP)

-  ვირუსულიდაბაქტერიულიდაავადებები

- გენებისასლები

-  ალელებისდისკრიმინაცია

- გენეტიკურიცვლილებებითგამოწვეულიდაავადებები 

 

მოწყობილობის ზომები:

სიგანე- 34 სმ

სიმაღლე- 49 სმ

სიგრძე- 45 სმ

წონა- 29 კგ

©2014 ABM MEDICAL LTD